PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Co čas dal a vzal č.21

V dnešním „poohlédnutí“ se vrátíme do roku 1950. 20. května tohoto roku vzniká v kanceláři MNV (Místní národní výbor) přípravný výbor JZD (Jednotné zemědělské družstvo).

Předsedou výboru je Jindřich Béna, t.č. tajemník MNV. Místopředsedou se stává František Kratochvíl (topič na elektrárně), jednatelkou Božena Sojková, t.č. v domácnosti. Členové: Jan Kopeček (horník), Jan Chytka (zámečník), Jindřiška Filková a Milada Růžičková – obě v domácnosti.

52 zakládajících družstevníků zasílá žádost na ONV (Okresní národní výbor) do Rosic. První VH nově založeného družstva se koná 12.9.1950 v hostinci u Valešů. Je odsouhlasen provozní řád, převzatý z JZD Dukovany. Je přijat žňový plán a stanoven členský podíl ve výši 200,- Kč. Do začátku živočišné výroby byly zakoupeny 3 telata a podepsána smlouva s manželi Kratochvílovými o pronájmu z místa pro prádelnu, která již byla započata. Nově složený výbor byl prakticky doplněn o nové členy Františka Klímu, Jaroslava Novotného, Marií Bučovou, Rudolfa Piláta a Eduarda Hamříka. Ke konci roku byli za dobrou práci v družstvu odměněni zdarma zimní rekreací Marie Kadlecová, Anna Sedláčková (rekreace v Praze) a Krista Šimonová a Marie Kubešová rekreací v Tatrách. V hostinci u Valešů byla instalována výstava knih s tematikou JZD, o kterou byl značný zájem. S Novým rokem se rozšiřovala členská základna a získává se pro družstvo nová půda. V dubnu 1951 je dokončena prádelna. Jsou zakoupeny dva koně od F. Nekuže ze Zbýšova za 30 000,- Kč a koně jsou ustájeny u Sobčíků v domě č. 2. Koncem roku je zakoupen i starší traktor (8 000,- Kč) a dva motory z Příbrami za 19 890,- Kč. První účetní JZD se stává Jitka Kyvířová. Téhož roku byly zakoupeny dvě prasnice.

Mladý dobytek byl ustájen u Kratochvílů, kde je ošetřovala Štěpánka Hladíková, koně měl v péči Josef Svoboda, později J. Šandera. Prasnice byly umístěné u Sobčíků, kde je ošetřovala Františka Grossová. V tomto roce bylo zaseto 7,24 ha pšenice, 3,2 ha žita, 12,18 ha ječmene a 1,6 ha ovsa. Cukrovky bylo odvezeno 186 metráků. Jako odměnu za sklizeň cukrovky obdrželi družstevníci lacinější cukr, který byl vydáván v prodejně Jaroslava Hoška (nyní klub důchodců). Na členské schůzi 26.3.1952 byla zveřejněna finanční zpráva, kterou přednesl p. Řehoř. JZD bylo v minulém roce pasivní o částku 88 193,50 Kč. Na schůzi byla schválená půjčka ve výši 200 000,- Kč na nákup dobytka a další půjčka 85 000,- Kč na nákup hospodářských strojů. Bylo nutné ustájit dobytek, nebyly však stáje. Na základě výměru o nuceném nájmu na usedlosti u Wünschů (od 1.4.1952), bylo rozhodnuto o adaptaci stodol na kravín a vepřín. Bylo zakoupeno 8 prasat za 13 500,- Kč. Do družstva se přihlásil první kočí Tomáš Vaverka, kterému byla proplácena měsíční mzda 4 000,- Kč. 21.7. započaly žně. Za příznivého počasí bylo sklizeno 291,45 q ječmene, 174 q pšenice, 79,50 q žita, 47,80 q ovsa, 5,15 q hořčice. Po dobře vykonané práci byla uspořádána Dožínková zábava u Valešů. 17.9.1952 bylo na schůzi JZD přijato usnesení ÚV KSČ o postavení drůbežárny a nutnosti provést Hospodářsko technickou úpravu pozemků, jak se krátce říkalo HTÚP. V r. 1953 byl za člena přijat první výkonný zemědělec Stanislav Valeš, kterému byl proplacen živý inventář v částce 30 300,- Kč. Na schůzi 2.2.1953 byla též podána kritika na pracovní morálku některých družstevníků a zadán úkol přesvědčit výkonné zemědělce Františka Grosse, Václava Suchého a Lamberta Kršku, „aby se i oni konečně zapojili do společné práce“. 1.4.1953 byly započaty práce na drůbežárně ve Žlíbku. Stav dobytka k 27.4.1953 byl následující: 9 dojnic, 1 jalovice, 5 telat, 49 nosnic, 490 malých kuřat, 5 koní. Po úspěšném zakončení žní byla 16.8. Dožínková zábava. Zisk s této zábavy byl 1 419,65 Kč a za poraženého vepře 1 902,- Kč. 3.12. byl přijat všemi členy, až na jednoho, 3-letý plán hospodaření, a to od 1.1.1954. Tento plán zahrnoval hodnocení práce dle norem a obtížnostních tříd na každou práci. Na základě tohoto rozboru došlo k tomu, že jedna pracovní jednotka (PJ) byla 120,- Kč a naturálie PJ 1 kg pšenice, 1,5 kg žita a 2 kg brambor. Aby řepa byla řádně obdělána, byl každému vyměřen díl, který pak ošetřoval až do sklizně (foto). V roce 1954 byl opět zvolen předsedou Jindřich Béna. Pokladnicí byla zvolená Krista Šimonová. Byly stanoveny ceny za dovoz a odvoz jedné fůry a to do Ivančic 20,- Kč, Boroviny 16,- Kč, Dřevákov 10,- Kč, blízko obce 5,- Kč. Podle výše uvedeného plánu se měl zrušit hodinový plat kočím. „Ovšem tito kočí s. Josef Mička a František Škarabela, nechtěli na to přistoupit a žádají 5,- Kč na hodinu“. Bylo jim vyhověno. Vzhledem k nedostatku pracovních sil družstvo ustoupilo od trhání ovoce a prodávalo zájemcům celé stromy. Sklizeň brambor (uskladněné u Valešů), byla v tomto roce slabá. Hektarový výnos činil 100 q. Družstevní prádelna ztrácela na rentabilitě a stala se předmětem jednání mnoha schůzí. Nakonec rozhodl až ONV o prodeji F. Kratochvílovi (prádelna u něho v zahradě) za cenu úvěru u SBČS. Celkové hodnocení roku 1954 bylo v hostinci 15.1.1955.

Plánovaná PJ byla překročena o 4,- Kč a vyplácelo se tedy 16,- Kč. Pro zajímavost - předseda J. Béna, který zastával i funkci vedoucího živočišné výroby a agronoma dostával roční odměnu 450 PJ (7 200,- Kč) a naturálie. Účetní dostává 80% předsedových PJ, skladník 90 PJ ročně, pokladník 20 PJ. V roce 1955 byla plánována výstavba kravínu, ale ONV rozhodl, že se postaví vepřín. Starý vepřín u Wüschů byl nevyhovující, vlhký a prasata byla zamořena chřipkou. Na místě stavby ve Vinohradech bylo zjištěno, že se zde nachází dobrý písek, který prodejem 1 kubíku za 5,- Kč plus daň 10 % snížil náklady na výstavbu. 53 Stav členstva koncem roku 1955 je 26 s celkovou výměrou 65,78 ha, z toho členské půdy je 10,07 ha. Do družstva byl přijat nový kočí František Brůža. Rok 1956 je poznamenán dlouhou zimou a suchem a tak se veškeré práce opozdily. Žně začaly 23.7. a poprvé v historii neprobíhaly noční výmlaty. Dožínky se konaly 26.8. První cenu - sele vyhrál Jan Fiala. Sklizeň brambor začala 17. října a pro nedostatek vláhy byla slabá. Více údajů v kronice není, neboť se kronikář věnoval kontrarevoluci v Maďarsku. Bohužel i další rok 1957 je spíš politickou kronikou, ve které je pouze zmínka o stranické schůzi družstevníků 15.2. (foto). To samé je i v roce 1958, kdy navštívil družstvo major Ljubimov, který se zúčastnil osvobození Padochova. Rok 1959 se stává historickým. 1.1.1959 dochází ke spojení dvou družstev JZD Padochov a Oslavany. Od tohoto dne se stáváme farmou oslavanského družstva, pod vedením s. Josefa Jedličky. 17.1. je v hostinci u Valešů poslední slavnostní schůze. K dalšímu sloučení JZD dochází ke konci r. 1975, kdy vzniká nový objekt JZD Doubrava, ale to již je jiná historie.

Sestavil M. Růža – srpen 2019

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME