PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Mazec kolem vyjádření jedné zastupitelky

Vzhledem k tomu, že právní situace kolem oslavanského zámku a problémy s ní spojené, jsou pro normálního občana značně nepřehledné, dochází často k tomu, že i protichůdná vyjádření nejen z obou stran sporu, ale i ze strany městských úředníků, vyvolávají zcela zbytečné emoce a ke klidnému dořešení problému rozhodně nepřispějí.

Stejně tak tomu došlo i díky vyjádření jedné oslavanské zastupitelky. Zde si můžete pročíst vyjádření těch, kterých se jedno nepřipravené plácnutí dotklo. Jen doufám, že takto neuváženě nejednají zastupitelé i ve věcech dalších. Protože pozor páni úředníci, to by totiž nestačilo jen pár proklamací, to by pak totiž chtělo defenestraci, a to my Češi umíme ...

Původní článek paní zastupitelky:

(najdete v Zracadle - webová verze je k vidění zde: http://www.zrcadlo.info/view.php?cisloclanku=2010070022)

Quo vadis, město Oslavany?

 

Naše město je městem historickým. Naši předkové, ať už to byli Češi, Němci či Židé, postavili nádherné stavby včetně takového skvostu, jakým je nepochybně oslavanský zámek. Co však my? Místo abychom těžili ze staleté tradice a pokusili se předat dalším generacím Oslavany zase o něco krásnější a ze zámku vytvořili regionální kulturní centrum, tak jsme kvůli sérii chybných rozhodnutí udělali z tohoto starobylého sídla předmět soudního sporu.

Následné řešení škod je jak administrativně, tak finančně velmi náročné. Přitom stačilo na počátku nechat zpracovat smysluplný projekt a pokusit se získat peníze z fondů EU, jak to již učinily jiné obce a města. Nyní se jejich občané těší z opravené kulturní památky.

Další kauzou je naše centrální náměstí. Snažili jsme se je vybudovat na překrásné rozloze, kterou se nemůže mnohé město pochlubit. Nebýt však podnikavých občanů, kteří jsou hnacím motorem každé komunity, co by tam bylo? Jenom díky nim stojí na náměstí nový obchodní dům s potravinami, byla zahájena bytová výstavba a byla položena dlažba, u které mimochodem není jisto, zda jde o parkoviště či náměstí.

Ve francouzských Zvonokosech vybudovali veřejné záchodky během pár měsíců. V Oslavanech? Stavba století. A tak bych mohla pokračovat dále. Všichni třeba víme, že protipovodňová opatření jsou pro naše město ležící u řeky životně důležitá. A tak v době, kdy byl dostatek dotací na protipovodňová opatření, spalo se sladkým medvědím spánkem. Teď přišla studená sprška ve formě lokálních záplav. Starou pravdu našich předků, že je nutno odstraňovat hlavně příčiny, aby nevznikly následky, některým lidem zatím nikdo důvěrně neprozradil.

Na revitalizaci starých a budování nových parků je dostatek peněz. Proč není vypracován projekt na městskou zeleň? Nebo snad budeme zase jenom snít? Nelze požádat o peníze, pokud na to nejsme připraveni. Rádi si stěžujeme na jejich nedostatek. Je to v této zemi oblíbené zaklínadlo. Hlavně pro toho, komu se nechce nic dělat. Ale není to pouze zástěrka něčí neschopnosti o ně požádat? Takže i tady platí: „Komu se nelení, tomu se i v parku zelení.“ Doufejme, že nám na to někdo kvalifikovaně odpoví.

Celková situace na mě dělá dojem velmi nekoncepčního, a tudíž velmi chaotického způsobu rozhodování ve věcech celkového rozvoje města. A tak jsem si položila otázku. Jak má naše město zpracovaný základní rozvojový plán? Je vytvořen krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán investičního rozvoje? Je to základní předpoklad úspěchu. Kdo vlastně koordinuje celkové práce? Je to snad duch matky představené oslavanského kláštera, která se dodnes domnívá, že jsou ve městě husité, a tak raději o sobě nedává vědět?

Za dobu, kdy se pohybuji v politice, jsem zjistila, že stát se zastupitelem je pro některé jedince pouze otázkou prestiže. Naše město potřebuje ke svému rozvoji lidi, kteří dokážou odvést poctivou a tvrdou práci. Ti, kteří jen mluví nebo se probudí, když už zvoní volební budík, jsou k ničemu. Naše město, naši předkové a naše tradice od nás žádají činy! Jen tak se zapíšeme do historie, jako generace, která naše milované město znovu vybudovala, a ne jako ti, kteří z něho svojí laxností a neschopností vyhnali následující generace.

Ing. Naděžda Špiříková, MSc.

------------ ------------- ------------

Reakce starosty Oslavan:

Kam kráčíte Ing. Naděždo Špiříková, MSc., kam?

Po přečtení článku kolegyně zastupitelky slečny Špiříkové v posledním čísle Zrcadla je mi za ni jako za zastupitelku města hanba, hanba vůči ostatním zodpovědným kolegům zastupitelům, je mi za ni hanba vůči spoluobčanům .

Prostě tato dáma snad vůbec neví o čem mluví, neví co se ve městě děje.

Odpovím jí na její otázku kdo vlastně koordinuje rozvoj Oslavan.

„Je to právě zastupitelstvo města ve kterém slečno Špiříková sedíte. Ano skutečně pouze sedíte, tedy pokud se ho účastníte. Právě tento orgán města totiž rozhoduje o všech zásadních rozvojových záležitostech o všech akcích, výhledech, koncepcích, o přijatých dotací a vůbec o dění ve městě.

Proč jste za čtyři roky nepředložila jediný návrh na řešení čehokoli, proč jste nepřispěla jakoukoli pomocí městu, nepřišla s jakoukoli vlastní iniciativou. Proč jste nepracovala řádně ve finančním výboru zastupitelstva, který je nosným výborem v oblasti financí města.

Naštěstí si sama sobě odpovídáte v závěru článku, kde píšete, že Ti kteří mluví, nebo se probudí až když zvoní volební budík jsou k ničemu. Tato Vaše vlastní věta Vás přesně vystihuje. No a teď Vás asi probudil ten Váš „volební budík“.

A pokud se dovoláváte zachování tradic našich předků, navštivte naše muzeum Vlastivědného spolku, tedy pokud budete mít odvahu se těmto lidem, kteří po léta pracují ve svém volném čase právě na zachování povědomí o historii našeho města, podívat ještě do očí.

Vít Aldorf – starosta města

------------ ------------- ------------

Reakce místní organizace ČSNS:

QUO VADIS Ing. Špiříková?

V posledním čísle časopisu Zrcadlo opět vyšel další článek od Ing. Špiříkové MSc. nazvaný Quo vadis, město Oslavany, který nám připomíná, že se rychle blíží volby do zastupitelstva města a tím pro někoho i nutnost zviditelnit se takřka za každou cenu, útočit na všechno a na všechny, přesně v duchu nedávné nenávistné a štvavé volební kampaně ČSSD při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Je hezké, že na závěr článku Ing. Špiříková morálně podotýká, že zjistila, že pro mnohé je stát se zastupitelem pouze otázkou prestiže. Duch jejího článku nám napovídá, že v Oslavanech je vlastně všechno špatně, že zastupitelstvo a orgány města nepracují, nesnaží se získat pro město finance a dokonce využívá i nedávných povodní ke svému zviditelnění. Skoro se zdá, jako by Ing. Špiříková nebyla součástí tohoto zastupitelstva a členkou jednoho z nejdůležitějších orgánů města – finančního výboru zastupitelstva. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím lze poměrně snadno zjistit, že do dnešního dne se finanční výbor od začátku volebního období sešel celkem na 16 jednání a Ing. Špiříková byla přítomna 5x. V roce 2008 se výbor sešel 6x a Ing. Špiříková nebyla bohužel přítomna ani na jediném jednání. Jak se dá zjistit, i když nebyla přítomna, neposlala třeba předsedkyni výboru ani jediný podnět nebo připomínku, jak například zlepšit finanční situaci města nebo něco změnit. Členové zastupitelstva berou dle platných zákonů za svoji práci v orgánech města odměnu. Bylo by zajímavé se zeptat, jestli Ing. Špiříková pobírala odměnu za svoji práci ve finančním výboru, zejména v roce 2008. Jednoduchou statistikou ze zápisů z jednání zastupitelstva jsme si zjistili, že i v docházce na jednání zastupitelstva se pisatelka umístila z celkového počtu 23 zastupitelů (21 současných a dvou bývalých) na celkovém 19. až 21. místě. Odtud možná plyne neznalost některých záležitostí a taky značně zkreslené informace psané v článcích, které pisatelka publikuje, byť jsou všechny potřebné informace obsaženy v zápisech z jednání orgánů města.

Ing. Špiříková se snaží v poslední době zviditelnit hlavně přes oslavanský zámek, kdy neustále předhazuje údajná chybná rozhodnutí. Ze zápisů z jednání zastupitelstva města a z pořizovaných záznamů se dá snadno zjistit, kolikrát hlasovala proti těmto, dle ní, chybným rozhodnutím. Občané by byli překvapeni, protože po přečtení jejího článku museli zákonitě nabýt dojem, že jenom ona je bojovnice za město a jistě se tedy na zastupitelstvech musela vyjadřovat a hlasovat proti. Opak je pravdou. Při tom oslavanský zámek žije. Je zde restaurace, minipivovar, fitcentrum, nádherná muzea, spolkové prostory, různé obchůdky, pořádají se zde zdařilé kulturní akce, zámecká kaple je využívána na různé koncerty, svatební obřady. Město se v minulosti snažilo získat na rekonstrukci zámku větší obnos peněz, ale bez úspěchu. Nevyšel jak projekt společnosti Rank Xerox na vybudování konferenčního centra, tak snaha města získat finance z fondů EU. Město za spolupráce s PhDr. Říhem – správcem zámku Kynžvart, který má úspěšné zkušenosti se získáváním dotací z fondů EU, a VUT Brno nechalo vypracovat studii využití oslavanského zámku. Bohužel se ukázalo, že nutné investice do zámku jsou vzhledem k jeho rozsáhlosti veliké, včetně nutné případné finančně zcela náročné spoluúčasti města a návratnost vložených financí neodpovídala požadavkům fondů EU.

Co se týká „nového oslavanského náměstí“ – dle informací developerské společnosti má ještě letos pokračovat výstavba rozestavěného objektu na náměstí a probíhají jednání s další developerskou společností ve věci výstavby zbývajících objektů. Informace byla mimo jiné podána i na posledním zasedání zastupitelstva města. Pisatelka zcela pomíjí skutečnost, že všechny stavby na novém náměstí vznikají na základě projektu vypracovaného městem a na základě smluv uzavřených s městem.

Ing. Špiříková se rozepisuje o potřebě získat dotace na obnovu veřejné zeleně. Jako zastupitelka města Oslavany asi neví, že městu se podařilo získat významnou dotaci na obnovu části veřejné zeleně a proběhlo výběrové řízení na dodavatele díla.

Ing. Tomek již nemusí psát do Zrcadla články namířené proti městu, protože má zdatného následovníka. Orgány města a členové zastupitelstva města Oslavany poctivě pracují ve prospěch města, ve kterém žijí. Převážná většina z nich je aktivní v různých spolcích a organizacích, které přispívají k bohatému společenskému životu našeho města, který je ceněn i v okolních městech a obcích. Obětují svůj volný čas ve prospěch nás všech a patří jim za to velký dík. Někteří lidé se za tuto poctivou práci schovávají a vezou se na její vlně a ještě najdou odvahu na to známé „paroubkovské“ bořit, škodit, pomlouvat. Za povšimnutí stojí skutečnost, že podobné články namířené proti městu a jeho orgánům nenajdete z pera zastupitelů zvolených za ostatní volební strany – ODS, KSČM, ČSNS, KDU-ČSL a Hnutí nezávislých.

Vrcholem pokrytectví jsou závěrečná slova pisatelky – citujeme – Naše město potřebuje ke svému rozvoji lidi, kteří dokážou odvést poctivou a tvrdou práci. Ti kteří jen mluví nebo se probudí, když zvoní volební budík jsou k ničemu. Tato slova považujeme za plivnutí do tváře všem ostatním členům zastupitelstva města Oslavany. O morálních kvalitách pisatelky ať si udělá každý obrázek sám.

Místní organizace České strany národně sociální Oslavany – Padochov.

------------ ------------- ------------

Reakce pana Kališe, šéfa místních hasičů:

Když se někdo probudí

Po přečtení článku Quo vadis město Oslavany ing. Špiříkové jsem nabyl dojmu, že asi žiji v úplně jiném městě, než které mám rád a na které jsem hrdý.

Zmiňovat se o nových silnicích, mostě, nových stavbách , o dění ve městě a všem co se v Oslavanech pro spoluobčany udělalo nemá určitě smysl, protože to každý vidí sám.

Musím uznat, že její článek mě velmi popudil. Tato slečna, která se prezentuje dokonce jako kandidátka na starostku nemá snad ani potuchy o tom co se ve městě děje.

Po příchodu na zámek do Hasičského muzea mě napadla myšlenka, že pisatelka tohoto článku zde asi nikdy nebyla. Muzeum Vlastivědného spolku spolu s hasičským muzeem zabírá celé jižní křídlo a i to nám již dnes pomale prostorově nestačí. Byla se tato „zastupitelka“ města vůbec někdy v muzeích podívat. Mám pocit že ne. Předpokládám, že ty tisíce odpracovaných hodin v obou muzeích jsou na první pohled vidět, že je vidět dobrovolná práce lidí. To není kultura , to není odkaz budoucím generacím. Za celé čtyři roky co je dotyčná v komunální politice v Oslavanech pracovala, pracovala pravděpodobně v duchu jí jmenované abatyše v jejím článku. Je to ona kdo spala. Ač nejsem zastupitel vím o všem dění ve městě, zajímám se o ně spolupracuji s mnoha zastupiteli a především se starostou města, který pro hasiče a muzeum obětoval vše co mohl.

Bolí mě až u srdce že mezi námi mohou být lidé jako slečna Špiříková, která dokáže pošlapat poctivou práci mnoha lidí bez vědomí toho, co za touto prací stojí.

Stanislav Kališ – místostarosta SHD a vedoucí Hasičského muzea

-----------------  ---------------------

"Zamyšlení nad článkem Ing. Špiříkové v Zrcadle ze dne 2.7.2010

Pokaždé, když se ve schránce objeví nové číslo čtrnáctideníku Zrcadlo, s napětím je otevírám s tím, co nového se v něm objeví o Oslavanech a Padochově.

V posledním čísle ze dne 2.7.2010 je v rubrice „Reakce.názory.polemiky“ otištěn článek z pera zastupitelky města Oslavany Ing. Naděždy Špiříkové.

Po jeho přečtení mě nejdříve napadlo, že reagovat na tyto věty snad ani není vhodné. Pak jsem si ale uvědomil, že občané Oslavan i dalších měst a obcí, kteří Zrcadlo jako významný regionální deník čtou mohou na základě takového článku nabýt dojmu, že v Oslavanech se nic dobrého neděje, vše je špatně a nikdo se o nic nestará, budovy v Oslavanech se rozpadají a společenský a kulturní život ve městě neexistuje.

Přestože si rozhodně nemyslím, že vše je ideální a že se vše v Oslavanech daří a jde bez problémů, a že se nedělají občas chyby, stále platí, že chyby nedělá jen ten, kdo nedělá vůbec nic. Psaním článků do novin toho opravdu moc pokazit nejde, z toho žádná odpovědnost neplyne. Dá se tím ale způsobit dost nepříjemná atmosféra a vzbudit emoce.

Považuji, a určitě nejsem sám, zmiňovaný článek za urážku všech, kteří delší nebo kratší období pracují pro Oslavany ať už jako zaměstnanci městského úřadu, volení zastupitelé, členové výborů a komisí a mnozí další, kteří pro město a pro jeho obyvatele pracují zcela dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv odměnu na poli kulturním, společenském, sportovním a v mnoha dalších oblastech.

Předpokládám, že občané Oslavan nejsou zcela slepí a hluší, a že si dovedou udělat svůj vlastní úsudek o dění v jejich městě na základě vlastních zkušeností.

Tak například ke stavu a aktivitám na oslavanském zámku. Kdo pamatuje stav zámku ještě před 10 lety, o kterém se každý může přesvědčit mimo jiné i ve fotogalerii přístupné na stránkách města i jinde, kdy zámek byl prakticky nepoužitelný, po návštěvě v současnosti zajisté zpozoruje významnou proměnu. V zámku dnes funguje restaurace, minipivovar, fitnes centrum, společenské sály, výstavní prostory a další provozovny, podstatná část je zpřístupněna jako muzeum hornictví a energetiky, vlastivědné muzeum a muzeum hasičské techniky, v kapli se pořádají hudební vystoupení, výstavy a řada svatebních obřadů. Zámek funguje jako kulturní a společenské centrum dění ve městě po celý rok při mnoha pravidelných i nepravidelných akcích. Kdo na zámek zavítá, na vlastní oči může posoudit, nakolik je zámek schopen poskytnout návštěvníkům smysluplné vyžití.

2010-07-11 11:38:42

Na „novém náměstí“ naproti radnici by se dle informací developerské společnosti měly ještě toto léto znovu rozběhnout práce na stavbě bytového domu a v další části náměstí se projednává se zájemci o výstavbu možnost realizace dalších objektů. Vše v souladu s rozhodnutím zastupitelstva o celkové koncepci nového náměstí a za odborného dohledu vybraného a schváleného architekta.

Odstavec o dotačních prostředcích na obnovu městské zeleně je úsměvný. Vždyť právě v letošním roce se městu podařilo získat dotaci z fondů EU v nemalé výši na obnovu zeleně na hřbitově a v alejích u zámku a kolem řeky Oslavy. Také záležitosti souvisící s tímto projektem byly vždy řádně projednávány a schvalovány na zastupitelstvu města, v radě města a v neposlední řadě ve finančním výboru, který v rámci přípravy letošního rozpočtu projednával k této akci způsob dofinancování. Obnova zeleně bude i nadále postupně pokračovat, samozřejmě dle finančních možností města.

Znění posledního odstavce článku je pravděpodobně inspirováno některou ze stranických příruček z dob minulých. Doufám, že nejenom stávající zastupitelé, kteří rozhodně nejsou zastupiteli jen z prestižních důvodů a ani je neprobudil žádný volební budík, ale i všichni další občané našeho města, kteří spíše než psaní podobných článků věnují svůj čas práci pro město a jeho občany, sami nejlépe posoudí aktuální dění ve městě.

Svatopluk Staněk

V Oslavanech 13.07.2010"

Kalendář akcí

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Hledat

Přihlášení

Free Joomla templates by L.THEME