PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Kronika obce č. 3

1919' {str. 8)

Začátek roku se jeví nám jako návrat vlaštovek do rodných hnízdeček. Vrací se nám totiž stále ještě naši zajatci z hrozné světové války, kteří byli roztroušeni v různých evropských a asijských zemích.

Bohužel nevrátilo se jich dvacet - padli v močálovitých krajinách Polska, Ruska, v lesnatých Karpatech, na italské frontě a jinde. Čest budiž jejich památce! Pro upomínku našim potomkům, zaznamenávám zde jejich jména:

Adam Antonín 1886 žen.   Kopulelý Jan  1888 žen. 
Brychta František 1886 svob.   Křípal František 1885 žen.
Bureš Jan, nar. v Pad. bydl. v Osl.    Langer František  1893 svob.
Červinka Josef, přísl. do Pad. svob.  Řihák Josef  nar. a bydlel v Uhrách 1881
Ftoder Norbert 1888 svob. Sigmund Josef 1890 svob.
Floder Konrád 1891 svob. Simon Josef 1876 žen.
Irblich Karel 1898 svob. Toman Jan 1894 svob.
Klíma Josef 1891 svob.  Veselý Cyril 1891 svob.
Kocáb Jan 1878 žen.    Vochyan Alois 1884 svob.
Komárek Rudolf 1895 svob.   Žalud Antonín 1884 žen.

V  obecním zastupitelstvu bylo usneseno, že se jim na návsi pořídí důstojný pomník. Dne 15. června konaly se volby do obecního zastupitelstva, které čítá 15 členů. Zastoupeny byly dvě strany a obdržely: strana sociálnědemokratická 308 hlasů a 11 man­dátů a strana československých socialistů 126 hlasů a 4 mandáty. Zvoleni byli pánové: sta­rosta František Daniel, I. náměstek Jan Irblich, II. náměstek Jan Roubal, radní: Jan Prokeš, Antonín Pánek st., členové obecního zastupitelstva: Josef Kotouč st., Tomáš Krásný, Václav Machulka, František Sekerka, Cyril Spurný, Josef Stohno, Marie Burianova, Františka Žaludová starší. Roku 1919 byla založena tělovýchovná jednota Sokol.

 

1920'

Dne 21. března se ustavilo družstvo Dělnický dům, které zakoupilo zahradu od pana Jana Reřuchy od domu číslo 5 za 5000 korun.

V roce 1920 se konaly volby do poslanecké sněmovny a do senátu. To byly první volby na základě demokratickém, poměrné zastoupení, přímě a tajné hlasovací právo pro muže i ženy. Výsledek v naší obci jsem nemohl zjistit.

Potravní spolek „Štěstí" byl přeměněn v prodejnu potravinového spolku „Vzájemnost-Včela". Veškerý majetek, jakož i dům číslo 36 připadl Vzájemnost-Včele. V červnu bylo usneseno na návrh správce školy pana Adamce, aby bylo zažádáno o povolení vyučovali dle ''učebních osnov pro školy čtyřtřídní, poněvadž zdejší škola má v prvé třídě 96 a ve druhé třídě 111 žáků. Jelikož jsou jen dvě učírny, vyučovalo by se po půl dnech střídavě. Dne 28. srpna byla ve schůzi obecního zastupitelstva zvolena letopisecká komise a sice pánové: kronikářem Václav Machulka, Josef Červinka, Antonín Dobšík, Jan Prokeš, Josef Stehno jako přispívatelé.

Na podzim přišli domů naši legionářové a sice z Ruska pan Karel Plocek a Jan Růžička, pan František Majoušek zůstal jako kapitán sloužiti dále v československé armádě. Z italské fronty se vrátil jako legionář Joset Jančar.

10. října byla zvolena osvětová komise - pánové: Václav Machulka, Cyril Spurný, Antonín Pánek starší a Tomáš Krásný. Zařizují obecní kni­hovnu. Převzali od zaniklé „Čtenářské besedy" 120 svazků knih. Obecní knihovna, na kterou podle zákona 22/7 číslo 430/19 jest obec povinna ročně 50 haléřů na každého obyvatele přispívati, se bude každo­ročně rozšiřovati a zdokonalovati. Místnost pro obecní knihovnu jest úplně nevyhovující. Jest to přední místnost obecní kanceláře v domě číslo 8. Z finančních důvodů není možno jinde knihovnu umístiti.

Od nezodpovědných živlů byl při­pravován a 13. prosince byl prove­den státní převrat, který se ale nezdařil. V Oslavanech se odbýval tábor a odtud pak poštvané zástupy táhly na elektrárnu, zámek a důl Kukla, které chtěly násilím vyvlastnit. Též byla obsazena pošta a nádraží. Vojsko, které přijelo do Oslavan, bylo odzbrojeno a zbraně si podržely davy. Druhý den přijelo další vojsko a dělostřelectvo, které situaci opanovalo. Těž se střílelo i strojní pušky byly rozestavěné, ale usmrcen nebyl nikdo. Bylo vyhlášeno nad krajem stanné právo, po obcích bylo vybubnováno všecky zbraně do 24 hodin odevzdat, i vlastní, četníci je na radnicích a hostincích odebírali. Nastalo vyšetřo­vání a všichni přistiženi se zbraní, byli trestáni vězením od šesti měsíců až do deseti roků. Padochovských se též tak zvaného puču hodně zúčastnilo a též za to jich dosti pykalo. Od těch dob zůstala v Padochově četnická posádka čítající sedm mužů. Stanici měli v přízemí domu číslo 34, v bývalé závodní kanceláři.

Od 14. prosince obsadilo vojsko čítající jeden prapor, to jest asi 400 mužů důl Kukla a elektrárnu, které tu zůstalo posádkou až do začátku března 1921.

Sestavil M. Růža - březen 2015.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME